M

Mada - Sapne pagal madą rengtis - tuštybė; stebėti madų demonstravimą - neištikimybė; jei sapnuojate, kad vartote madų žurnalą ar renkatės drabužį, - į Jus bus atkreiptas dėmesys, galimos permainos. 
  Mainai - Mainyti ką nors su kitu - greitai patirsi daug nemalonumų; mainant apgauti ką nors - greit tave apgaus; mainais gauti gerą arklį didelę laimę; būti mainais apgautam - didelius nepasisekimus; avį išmainyti su čigonu - saugokis, kad čigonas avies nepavogtų; kiaulę, mainyti su ūkininku - greit nusikratysi visų nemalonumų. 
  Maišas - Grūdų - daug turi pavyduolių; vaisių - nuostoliai; kiauras - didelį nuostolį; dykas - tavo sumanymas nepavyks; nešti sunkų maišą - turėti sunkaus darbo; daug pilnų maišų - tauravimas. 
  Makaronai - Valgyti juos - patirti apie mylimo žmogaus susirgimą ar sielvartą. 
  Makštis - Regėti ją - atrasti pamestą daiktą. 
  Malkinė - Malkinč matyti - gaisro pavojus. 
  Malkius - Sutikti jį - pavojus susižeisti arba susimušti. 
  Malksnos - Malksnos krintančios - paveldėjimas, pelnas. 
  Malūnas - Matyti malūną - pralobimas. 
  Malūnininkas - Regėti jį - nemalonumai dėl neatsargių žodžių 
  Mankietai (Rankogaliai) - Purvini - išsiskyrimas; suplyšę - reikšmės netekimas. 
  Maršas (Žengsmas) - Iškilmingas - laimė. 
  Marti - Marti - susipažinimas su nauju asmeniu. 
  Mašina - Mašina - sutvarkytas gyvenimas; gaisrinė mašina - galimumas pralobti. 
  Matikas (kauptukas) - Matiką (kauptuvą) matyti arba su juo ką nors kaupti - greit susilauksi gerų darbų; su kauptuvu bulves arba kitas daržoves kaupti - gerą derlių; kauptuvą naują pirkti - saugokis, kad kas nors tavo gero darbo nesutrukdytų; su kauptuvu ką nors mušti - priešų nugalėjimą ir iš jų pasityčiojimą. 
  Maudytis - Maudytis upėj - patvara; sudrumstame vandenyje - gaisro pavojus; šiltame - ištaigos. 
  Maurai - Maurus ant vandens matyti - reiškia sunkią ir neišgydomą ligą; Maurus gerti - reiškia sunkų ir nelaimingą gyvenimą. 
  Mazgas - Mazgą sumegzti - didelius vargus. Daug mazgų sumegzti - dideles pinkles; pačiam atsisėdus mazgus megzti - netekimą darbo; negalėti mazgų atmegzti - nusiminimą. 
  Mazgojimas - Mazgoti ką nors - gerą ir malonų gyvenimą; mazgoti šaukštus - švarumą ir malonumą; mazgoti rankas - greitą atsisakymą nuo nešvarių darbų; matyti nemazgotais marškiniais gražią panelę - saugokis nešvarumų, kad neužsikrėstum kokia nors liga. 
  Medalionas - Jei sapne regite, kaip jums ant kaklo kabina medalioną - greitai gaus puikų pasiūlymą, labiau susijusį su asmeniniu gyvenimu; jei draugas (ė) grąžina jūsų dovanotą medalioną - tikėtinas nusivylimas; jeigu pametat medalioną - mirtis, nelaimė, liūdesys; sulaužyti medalioną - nusimato kebli situaciją. 
  Medeliai - Sodinti juos - turtinga santuoka; laikyti - gerai išauklėsit savo vaikus 
  Medicinos sesutės - Susapnuotos ligos, ligoninės, gydytojai, sesutės, lašelinės - gali reikšti jog jus neraminanti problema yra psichologinė, dvasinis prislėgtumas, nerimas, depresijos būsena. 
  Medis - Žydįs - daug laimės, liepsnojąs - nuostoliai, nudžiūvęs - nesisekimas, su vaisiais - įgysi gerą draugą; nukirstas - prarastos viltys; įlipti į jį - laimė visur kur; nukristi nuo jo - tyčiosis kas nors iš jūsų; kirsti jį - kenkti sau akiplėšiškumu; krėsti jį - laimė; tankiai lapotas - pelnas; be lapų - nuostoliai; sėdėti jame - garbė, sėdėti po juo - gera žinia; kapoti jį - turto netekimas, tašyti - pasieksi savo tikslą, plaukiąs - vilčių žlugimas. 
  Medus - Valgyti jį arba matyti ką valgant - turtingiems - sveikata; beturčiams - turtingųjų parama. 
  Medžiaga (flanelė) - Sapne matyti - troškimai, svajonės netrukus išsipildys. 
  Medžiotojas - Medžiotoją matyti - saugokis tų žmonių, kurie nori tau pakenkti; būti medžiotojo sužeistam - jauniems reikia saugoti savo mylimą žmogų, kad kas nors nepaveržtų, seniems reiškia širdies sunkumą; su medžiotoju kalbėtis - didelį džiaugsmą; medžiotoją sumušti - netikėtą vargą. Matyti medžiotoją antį arba žąsį nušautą nešantis- gerą meilėje pasisekimą; daug medžiotojų matyti apsikabinėjusių visokiais žvėreliais - naudingą ir malonų darbą. 
  Medžiojimas - Medžioti smulkius gyvulius - nesėkmė, stambius - gerovė 
  Medžių genėjimas - nuostoliai namuose ar dėl artimų žmonių. 
  Mezgimas - Megzti ką nors - tavo naudingas sumanymas padės tau praturtėti; megzti raudoną megztinį - didelį, pasisekimą meilėje; daug mezginių matyti - reiškia turto įsigijimą; nešvarius mezginius matyti - didelę gėdą. 
  Meilė - Jeigu sapnuojate, kad meilė užpildo Jūsų sielą, vadinasi, sėkmingi reikalai išvaduos nuo kasdieninių rūpesčių; Žmonai arba vyrui sapnuoti, kad jie myli vienas kitą - didžiulė laimė ir gera linksmų bei laimingų vaikų, kurie suteiks jiems džiaugsmo, ateitis; Jeigu sapne regite mylimą žmogų, vadinasi, esate patenkinti dabartine padėtimi; Jeigu sapne regite mylinčius tėvus, vadinasi, sieksite užsibrėžto tikslo; Jeigu sapne meilikaujate - būkite atsargūs ir gudrūs; Jeigu sapnuojate, kad meilė praėjo, vadinasi, teks spręsti sunkų klausimą: ar ne geriau pakeisti gyvenimo būdą? Mylėti gyvūnus - pasitenkinimas savimi. 
  Meilikauti - Meilikauti - būk atsargus ir gudrus. 
  Meilužis - Jeigu moteris sapnuoja, kad jai nepatinka meilužis, vadinasi, kas nors, pareiškęs savo teises į ją, gali sukelti vaidus; Jeigu moteris sapnuoja, kad ji pati yra meilužė, - savo nepadoriu poelgiu jį save pažemins; Vyrui sapnuoti, kad turi meilužę - gėda, kuri aptemdys jo gerą vardą ir sukliudys reikalams; Jeigu vyras sapnuoja, kad jo meilužė neištikima jam, - susidūrimas su senais priešais; Jeigu sapne regite, kad lovoje guli svetimas žmogus, vadinasi, Jūsų nerūpestingumas paveiks aplinkinius; Jeigu sapnuojate, kad gulite lovoje su kokiu nors gyvūnu, - laukite didžiulių nesėkmių. 
  Meitėlis - Meitėlį matyti - saugokis dykaduonių; kad tavęs neišnaudotų; meitėlius riebius matyti - nešerk dykaduonių; nes jie tau nebus dėkingi. Meitėlius visus išpjauti - greit nusikratysi nuo visokių valkatų. 
  Melas - Meluoti - laimėti loterijoj; meldai - netvirta laimė. 
  Melžimas - Melžti - susipažinti su turtingu asmeniu; matyti melžiant - naujas draugas. 
  Mėnulis - Raudonas - karas, skaistus - laimė, miglotas - meilės ginčas, krintąs nuo dangaus - laimingas įvykis; pilnatyj - moterims pastojimas, senas - neištikimumas meilėj; jaunas - žymaus asmens mirtis 
  Mergaitė - Graži - didelės išlaidos; bučiuoti ją - džiaugsminga nelauktybė; verkianti - būsi apsaugotas; šokanti - meilės laimė 
  Mesti - Mesti ką - sumanymų įvykimas, supykus - žala 
  Meškerė - Meškerę matyti arba su ja žuvis gaudyti - apgaudinėjimą; meškere pagauti žuvį - gerą ir laimingą pelną; matyti vaikus meškeriojant - saugokis netikėtų nuotykių. Meškeriojant pagauti ūdrą arba jūros vilką - saugokis ginkluotų plėšikų. 
  Mėlynė - Turėti ją - saugokis muštynių. 
  Mėnesio pilnatis - Mėnesio pilnatis - meilės laimė. 
  Mėsa - Mėsą kruviną matyti - didelį, vargą ir nemalonias bylas; mėsą virti arba kepti ant keptuvės - geidulių patenkinimą. Mėsą supuvusią valgyti - visokias nelaimes ir nuotykius. Valgyti kiaulės mėsą - prasigyvenimą. Mėsą kapoti su kirviu - greit teks būti teisme ir turėti nemalonią bylą. Mėsą pasidėjus ant stalo pjaustyti - teks turėti teisme kriminalinę bylą. Mėsą judančią matyti - netikėtą atnaujinimą bylos. 
  Mėsininkas - Mėsininką matyti arba su juo kalbėti apie visokius reikalus - saugokis, kad nepakliūtum į mėsininko rankas, nes gali būti sunkiai sužalotas. Matyti mėsininką gyvulį mėsinėjant - turėsi nemalonumą iš savųjų: su mėsininku susimušti - saugokis netikėto priešo. Mėsininku pačiam būti - greit gausi nepatenkinamo darbo. 
  Mėšlas - Mėšlą tarnautojui ar valdininkui sapnuoti - nešvari sąžinė, kyšių ėmimas; Tokiam žmogui sapnuoti mpšlo vežimo, kratymo, aparimo darbus - perspėjimas, kad bus blogai apkalbėtas; Sapne matyti didelę mėšlo krūvą reiškia, kad greitu laiku gausite pinigų; Šis sapnas geras ūkininkams ir verslo žmonėms - žada sėkmę, pelningus reikalus, gerą derlių; Merginai - sėkmingos vedybos; Krauti mėšlą - Jus pažemins netikri draugai; Jeigu sapnuojate, kad tręšiate mėšlu daržą, - gerovė namuose, turtas, pelnas; ūkininkams - padaugės galvijų; Vežti mėšlą į lauką - turto padidėjimas; Kratyti mėšlą - Jūsų darbas bus pelningas; Aparti mėšlą reiškia, kad Jūs protingai ūkininkaujate; Būti apdrabstytam mėšlu - nelaimė; Išsitepti mėšlu - liga; Karvės mėšlas - sveikata; Jeigu sapne pajutote mėšlo kvapą, uostyti - vadinasi didelė tikimybė laimėti loterijoje; Mėšlynus sapnuoti, jais vaikščioti - Jūsų negerbia draugai; Mėšlavežį sapnuoti - daug darbo turėsite; Apskritai sapnas apie mėšlą - tai pinigai, turtas, prieauglis, pelnas, geri metai. 
  Miegantys - Miegančius regėti - laimė. 
  Mielės - Mielės - tavo triūsas bus vaisingas. 
  Miestas - Didelis - daug gyvendamas patirsi; mažas - siauros gyvenimo pažiūros; su daugeliu bokštų - sumanysi nepaprastą dalyką. 
  Miežiai - Miežius matyti augančius - didelį pasisekimą ūkininkavime; miežių kruopas valgyti - didelį pasisekimą darbuose; miežius vežti - turtų padaugėjimą; miežius pjauti arba kulti - turtingumą; pageltusius miežius matyti - ūkininkams blogą maistą, o šiaip žmonėms - vargingą gyvenimą; miežių duoną kepti - maisto trūkumą. 
  Migdolai - Migdolus valgyti - netikėtą turtų įsigijimą; migdolai su gėrimu sumaišyti ir gerti - lengvą turtų įsigijimą; migdolus karčius valgyti - netikėtus nuostolius. 
  Migla - Miglą baltą matyti - ateinančią laimę; miglas juodas matyti - gyvenimo sunkumus; miglotą dangų matyti - nešviesią ateitį; paklysti miglose - nusiminimą; migla kylanti nuo žemės - rūpestis; krintanti - reikalų paaiškėjimas; išsisklaidanti - nukreipti įtarimą. 
  Miltai - Miltai - šeimos padaugėjimas. 
  Milžinas - Regėti jį - palikimas. 
  Minia - Regėti ją - laimėjimas, pergalė; būti joj - kliūtys, vaidai; jeigu sapne nuolatos atsiduriate siaurame tunelyje ar minios spūstyje - kvėpavimo organų sutrikimai. 
  Mirta (gėlė) - Mirtą matyti - netikėtą pažintį; papuošti panelę arba vaikiną mirtomis - greit bus vestuvės; būti pačiam papuoštam - teks dalyvauti vestuvėse; mirtą žalią matyti - didelį džiaugsmą; mirtą pageltusią matyti - gyvenimo galą. 
  Mirtis - Mirti - ilgas gyvenimas; regėti mirštančius - linksmos žinios. 
  Miškas - Degąs - gedulys; tankus, tamsus - pasisekimas; gražus, žalias - laimingas susitikimas. 
  Miškininkas (eigulys) - Namuose netikėta nelaimė; Miškininko būti nutvertam sapne - turėsi bėdų, kaip sakant per valdiškus namus, kažkokius. 
  Mįslė - Įspėti ją - svarbus paaiškėjimas. 
  Mylėti - Mylėti sapne jauną merginą - džiaugsmas, nugalėsite visus sunkumus. Mylėti seną moterį - liūdesys. Save mylėti - patenkinsite geismus ir turėsite naudos. Nemylintį žmogų mylėti - išlaidos ar netikėti nuostoliai. Meilės jausmus sapne su kokiu nors asmeniu vienas kitam išsakyti - liūdesys, tą meilės prisipažinimą nutraukti - garbingai nugalėsite visus savo priešus. Mylimam žmogui prisipažinti, kad jį mylite - moterų pinklės. Mylėtis sapne senam žmogui su jauna mergina - didelė ir netikėta laimė. Mylėtis jaunam su sena pana - būsite paniekinti. Besimylint susipykti - saugokitės moterų. 
  Mokykla - Būti joj - bus nemalonumų; pilna vaikų - daug rūpesčių. 
  Mokymas - Mokyti ką - pakvietimas; mokomam būti - pažinsi teisingų žmonių. 
  Mokytojas - Mokytoją matyti - pasirūpink atlikti savo darbus; mokytojui pamokas atsakinėti - išmintingumą ir gerus pasisekimus. Pačiam būti mokytoju - reiškia laimingą ateitį; būti kurioj nors mokykloj su kitais mokiniais - pasirūpink mokytis, nes ateityje bus tau mokslas labai reikalingas. Draugauti su mokytoju - džiaugsmas. 
  Mokslininkas - Mokslininką matyti arba su juo kalbėti - didelį nepasisekimą užsiėmimuose; mokslininką išvaryti - greit turėsi didelę skriaudą. Mokykloje mokslininką matyti - didelę garbę. 
  Molis - Turėti moliuotas kojas - neįvykdyti sumanymo; lipdyti ką iš molio - pelnas; minkyti jį - palinkimas į dailę 
  Moteris - Nėščia - išteklius; bučiuoti ją - pinigai; juodaplaukė - šmeižtas; ilgais, gražiais plaukais - sveikata; su vaiku - šeimos laimė; sena - barniai; rudaplaukė - nepatvari meilė; su šydu - liga; jauna - pridarysi kvailybių 
  Motina - Regėti mirusią - ilgas tavo gyvenimas; mirštančią - gedulys, rūpesčiai. 
  Muilas - Regėti jį - painių reikalų sutvarkymas; muilintis - ligos išvengimas. 
  Musės - Gaudyti jas - per savo kaltę įpulti į vargą; regėti valgyj ar gėrime - pavojus, įšgąstis; regėti daug musių - nuobodulys. 
  Musmirė - Musmires miške rinkti - didelį nuovargį; musmires dėl musių rinkti - saugokis netikėtai išgerti nuodų; musmirėmis užsinuodyti - saugokis, kad kas nors nenunuodytų. 
  Mušimas - Gauti mušti - gerovė; mušti kitą - būti teisiam; regėti mušamą ar primuštą - gedulas. 
  Muštynės - Regėti jas - nusivilti meilėj; muštis - turėti priešų. 
  Muzika - Girdėti ją - geros naujienos; groti - įsimylėjimas per šokį. 
  Mūras - Lipti per jį - kliūčių įveikimas; neperlipti per jį - nepasieksi savo tikslo; nugriauti - gausi mylimą asmenį; regėti griūvantį - pavojus šeimai. 
  Mūrininkas - Mūrininką matyti - saugokis tinginiavimo; mūrininką matyti mūrijant krosnį - susirasti gerą ir naudingą darbą; mūrininką matyti mūrijant gyvenamą namą - laimingą turtų įgijimą; su mūrininku kalbėti - gerą ir naudingą užsiėmimą; mūrininku pačiam būti - sunkų, bet naudingą darbą. 
  Mūšis - Regėti jį - turėti priešų; dalyvauti jame - mylimoji apvils.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Vardo reikšmės paieška:

Sužinok dabar, ką reiškia tavo vardas!Naujausi sapnų pasakojimai, komentarai ir aiškinimai:

Sapnų pasakojimų prenumerata.

Įveskite savo el. pašto adresą:

Kodėl ir kaip prenumeruoti ?